Nieuws

CEA BELGIUM volgt zowel de verzekeringswereld als de bouw- en vastgoedsector op de voet, nationaal en internationaal. U vindt ons op beurzen, op colloquia, wij nemen actief deel aan meetings met partners van architecten- en studiebureaus, wij onderhouden nauwe contacten met de overheid, met investeerders enz., en houden u daarvan graag op de hoogte.

De verzekeringsplicht in de bouwsector breidt verder uit

posted 20 mei 2019

Precies één jaar na de Wet Peeters-Borsus betreffende de verplichte tienjarige aansprakelijkheidsverzekering, zal ook de Wet Peeters-Ducarme in werking treden. Dit is voorzien voor 1 juli 2019. Deze wetten kaderen in een Europese dynamiek waarbij in de memories van toelichting verwezen wordt naar de Elios2 studie (European Liability Insurance Organisation Schemes) uitgevoerd door een team van Europese consultants aangestuurd door CEA Belgium (http://www.elios-ec.eu/).

De Wet Peeters-Ducarme legt aan de intellectuele dienstverleners in de bouwsector (architecten, ingenieurs, studiebureaus, landmeters-experten, veiligheids- en gezondheidscoördinatoren en andere dienstverleners in de bouwsector van werken in onroerende staat) op om zich te verzekeren voor hun burgerlijke beroepsaansprakelijkheid. De nieuwe verzekeringsplicht zal gelden voor alle onroerende werken uitgevoerd in België en ook blijft de regeling niet beperkt tot onroerende werken waarvoor de tussenkomst van een architect verplicht is. Het team van CEA Belgium komt spoedig bij u terug met haar analyse van deze wet teneinde u meer toelichting te verschaffen bij de draagwijdte, haar toepassingsgebied en de concrete gevolgen voor uw beroepsactiviteit. Voor al uw vragen staan wij uiteraard graag ter beschikking en kan u ons contacteren op het nummer : 02 761 94 00 of per e-mail via : info@cea-belgium.be.

 

Wet Peeters-Borsus: vergelijking tussen de verschillende beroepsaansprakelijkheidsverzekeraars van architecten

posted 10 december 2018

CEA Belgium heeft in opdracht van het NAV en analyse gemaakt van de concrete gevolgen van de Wet Peeters-Borsus inzake de verplichte tienjarige aansprakelijkheidsverzekering op de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van de architecten.

Het artikel vindt u hier

 

De architect en de Wetgeving op de Handelspraktijken

posted 7 februari 2018

De Wetgeving op de Handelspraktijken werd al in mei 2014 van toepassing verklaard op de vrije beroepers, waaronder de architect. In deze wet werden nieuwe verplichingen opgelegd inzake de informatieplicht t.a.v. de particuliere bouwheer (consument), de formulering van clausules in de overeenkomst en het herroepingsrecht bij de verkoop op afstand. De Economische inspectie voert ondertussen ook controles uit op de naleving van deze bepalingen. De architect dient er dus voor te zorgen dat zowel de contracten als de website conform zijn en dit op straffe van geldboetes.

In de architectuurovereenkomst is het van belang dat de volgende elementen opgenomen zijn :

  • De volledige benaming met rechtsvorm van het kantoor, adresgegevens met vermelding van het e-mailadres, de maatschappelijke zetel en het ondernemingsnummer ;
  • De vermelding van inschrijving bij de Orde van Architecten met aanduiding van de provinciale raad waaronder men ressorteert en haar adres ;
  • Een duidelijke omschrijving van de diensten die men zal leveren ;
  • Het ereloontarief en een overzicht van de kosten ;
  • De gegevens van de verzekeraar beroepsaansprakelijkheid met opgave van het polisnummer. Hierbij dient te worden opgemerkt dat ook het territoriale toepassingsgebied van de polis dient te worden vermeld. Dit verschilt van verzekeraar tot verzekeraar en is terug te vinden door samenlezing van de bijzondere en algemene polisvoowaarden. Bij twijfel kan u best contact opnemen met uw verzekeringsmakelaar of verzekeraar.

Ook de website zal worden gecontroleerd. Naast de bovenvermelde gegevens dient deze ook een link naar het reglement van de beroepsplichten op de website van de Orde van Architecten te vermelden.

Inhoudelijk dient de architectuurovereenkomst de draagwijdte van de opdracht van de architect en de verplichtingen van de bouwheer ook helder uiteen te zetten. Bij twijfel zullen clausules geïnterpreteerd worden in het voordeel van de consument. Ten minste kunnen de volgende clausules al worden toegevoegd:

  • De bouwheer erkent dat met de architect over het geheel van de in deze overeenkomst opgenomen bepalingen onderhandeld werd.
  • De verplichting van de architect is een middelenverbintenis waarbij de bouwheer een fout in hoofde van de architect dient te bewijzen.

Tenslotte m.b.t. het herroepingsrecht. Dit impliceert dat de bouwheer zijn beslissing kan herzien binnen de 14 dagen na ondertekening van de overeenkomst buiten het kantoor van de architect bvb. thuis bij de bouwheer of per e-mail. De architect doet er dus in dat geval goed aan om ofwel te wachten met het aanvangen van prestaties tot de herroepingstermijn verstreken is ofwel om van de bouwheer een uitdrukkelijke verzaking aan het herroepingsrecht te verkrijgen. Werd er geen informatie omtrent het herroepingsrecht verstrekt, dan wordt de herroepingstermijn verlengd tot maar liefst 12 maanden, hetgeen zeer verregaand is. De bewijslast rust op de architect. De volgende clausules kunnen daarom worden ingelast in de overeenkomst: - De bouwheer heeft het recht om deze overeenkomst binnen de 15 dagen te herroepen. - De bouwheer erkent uitdrukkelijk dat hij de onmiddellijke start van de overeenkomst wenst en verzaakt aan het herroepingsrecht.

*De wet van 15 mei 2014 houdende invoeging van Boek XIV “Marktpraktijken en consumentenbescherming betreffende de beoefenaars van een vrij beroep” in het Wetboek van economisch recht en houdende invoeging van de definities eigen aan boek XIV en van de rechtshandhavingsbepalingen eigen aan boek XIV, in de boeken I en XV van het Wetboek van economisch recht. B.S. 30 mei 2014

 

CEA BELGIUM dit jaar ook partner van de BVA

posted 7 februari 2018

Geen één zonder twee! Na het partnership met het NAV, dat trouwens ook in 2018 wordt verdergezet, zal CEA BELGIUM dit jaar ook partner zijn van de BVA - de Beroepsvereniging voor architecten (www.bvarchitecten.be). Er wordt door de BVA sterk nadruk gelegd op de cultureel – maatschappelijke opdracht van de architect. Men organiseert daarbij sociale evenementen, sportieve activiteiten zoals de intussen befaamde ARCHIGOLDCUP, en technische opleidingen en dit allemaal in een gemoedelijke sfeer. De BVA wil de architect dus steunen in alle facetten van het beroep en laat dit net ook onze doelstelling zijn! Voor CEA BELGIUM beperkt de rol van verzekeringsmakelaar zich immers niet tot de polis zelf. Wij proberen er mee voor te zorgen dat de architect zijn beroep in de beste omstandigheden kan uitoefenen. Dit nieuw partnership met de BVA past dus perfect in onze ambitie om niet alleen een meerwaarde te zijn voor de architect zelf maar ook voor de sector in zijn geheel. Wij kijken alvast uit naar een mooie samenwerking met de BVA!

 

CEA verlengt haar partnership met het NAV

posted 25 januari 2018

CEA BELGIUM is al enkele jaren een trouwe partner van het Netwerk Architect Vlaanderen (NAV – www.nav.be) en zet deze samenwerking met veel plezier verder in 2018. Ondertussen vertegenwoordigt het NAV meer dan 70% van de architecten in Vlaanderen en Brussel. Met ons partnership willen wij niet alleen ondersteuning bieden aan de verdediging van de architectenbelangen maar ons ook op een heel concreet manier ten dienste stellen van de leden. Via de NAVhelpdesk beantwoorden wij regelmatig vragen m.b.t. de beroepsaansprakelijkheidsverzekering en geven wij advies omtrent de aansprakelijkheid van de architect. Ook als spreker tijdens de NAV seminaries trekken wij deze focus door. In 2016 met het onderwerp « schadegevallen » en in 2017 nog m.b.t. « het werken in bouwteam ». Zoals intussen welgekend staat er in 2018 een belangrijke verandering op til met de verplichte tienjarige aansprakelijkheidsverzekering die ook een impact zal hebben op de architect en wij zullen de NAV leden dan ook volop blijven informeren en bijstaan.

 

Naar een verplicht algemeen bouwverzekeringsregime

posted 15 september 2017

Meer dan 10 jaar nadat het Grondwettelijk Hof aan de kaak had gesteld dat de architect als enige verplicht was om zich te verzekeren, heeft de wetgever recent een nieuwe wet uitgevaardigd die de aannemer verplicht zich te verzekeren voor zijn tienjarige aansprakelijkheid.

Dit is echter maar een eerste stap in het tot stand brengen van een algemene verzekeringsplicht voor de bouwsector.

Inderdaad wordt er op dit moment nieuwe wetgeving gefinaliseerd die alle ontwerpers (studiebureaus stabliteit, studiebureaus speciale technieken, project managers, construction managers, enz.) in de bouwsector zal verplichten om zich te verzekeren voor hun beroepsaansprakelijkheid. Deze verzekering zal moeten beantwoorden aan welbepaalde criteria met specifieke waarborgen en een beperkt aantal uitsluitingen.

CEA BELGIUM is een verzekeringsmakelaar gespecialiseerd in de beroepsaansprakelijkheid van de ontwerpers. Wij hebben in het verleden talrijke architecten begeleid wanneer zij zich hebben moeten aanpassen aan de nieuwe verzekeringsplicht ingevoerd door de “Wet Laruelle”.

Ons team van juristen en verzekeringsspecialisten staat ter beschikking om al uw vragen over deze nieuwe ontwikkelingen te beantwoorden en u te begeleiden naar de beste verzekeringsoplossing.

Aarzel niet om ons te contacteren voor een vrijblijvende afspraak via tel. 02/761.94.00 of per e-mail info@cea-belgium.be. Wij garanderen u dat onze tussenkomst niet kostenverhogend werkt. Integendeel zult u vaststellen dat wij u steeds de beste voorwaarden aanbieden op basis van een volledig marktoverzicht.

 

Wet verplichte verzekering tienjarige aansprakelijkheid

posted 23 juni 2017

Het Belgisch Staatsblad van 9 juni 2017 publiceert de wet van 31 mei 2017 betreffende de verplichte verzekering van de tienjarige burgerlijke aansprakelijkheid van aannemers, architecten en andere dienstverleners in de bouwsector van werken in onroerende staat en tot wijziging van de wet van 20 februari 1939 op de bescherming van de titel en van het beroep van architect.

Reeds tien jaar geleden sprak het Grondwettelijk Hof zich uit over de verzekeringsplicht van de architecten en de discriminatie die daardoor tot stand kwam t.o.v. andere dienstverleners in de bouwsector. In dit arrest werd de wetgever aangemaand om deze verzekeringsplicht te veralgemenen (Arrest 12 juli 2007, n°100/2007).

Op 11 mei 2017 heeft het parlement een wetsontwerp goedgekeurd om een einde te maken aan deze discriminatie maar vooral wordt er met deze wetgeving beoogd om een grotere bescherming te bieden aan de consumenten en een grotere zekerheid voor alle partijen. Bouwpromotoren zijn niet verplicht om zich te verzekeren voor hun 10-jarige aansprakelijkheid, maar kunnen vrijblijvend een globale polis afsluiten. De wet zelf treedt in werking op 1 juli 2018 en geldt voor werken in onroerende staat waarvan de definitieve stedenbouwkundige vergunning werd afgeleverd na die datum.

Door ook de aannemer en de andere dienstverleners in de bouwsector (de studiebureaus) te verplichten om zich te verzekeren voor hun tienjarige aansprakelijkheid wordt er voor het eerst in België een geharmoniseerd verzekeringsregime tot stand gebracht voor de bouwsector. In de parlementaire voorbereiding wordt expliciet verwezen naar de Europese studie ELIOS uitgevoerd door een team van consultants onder leiding van CEA BELGIUM, verzekeringsmakelaar en -consultant gespecialiseerd in de bouwsector.

Wenst u een markstudie te laten uitvoeren voor de tienjarige aansprakelijheidsverzekering om het beste en het voor uw activiteit meest aangepast voorstel te krijgen? U kan hiervoor onze consultants vrijblijvend contacteren per email info@cea-belgium.be of tel. 02/761.94.00.

 

European Architecture Awards 2017

posted 22 mei 2017

Op 18 mei 2017 vond in Tour & Taxis, in het kader van REALTY, de eerste editie van de EUROPEAN ARCHITECTURE AWARDS plaats (www.archi-europe.com). Omdat wij graag de pareltjes van de Europese architectuur mee in de kijker zetten en belonen is CEA BELGIUM main partner van dit event.

Er werden maar liefst 327 projecten ingezonden vanuit 32 landen door gerenommeerde architectenbureaus van binnen- en buitenland. De jury bestond uit Paul de Ruiter (Paul de Ruiter Architects), Prudent De Wispelaere (Charles Vandenhove & Associés), Vittorio Simoni (Simoni Architects) en Juan Manuel Herranz (Virai Arquitectos).

Ook de Belgische inzendingen deden het zeer goed, met o.a. prijzen voor Jds Architects in de categorie Urban Development, Philippe Samyn and Partners in de categorie City Housing Development en Coussée & Goris architecten in de catgorie Industry. Veelaert Architecten won een speciale prijs voor haar project Annonciaden te Wijnegem.

Deze eerste editie was een groot succes en CEA BELGIUM is dan ook trots een event als dit te kunnen ondersteunen.

 

ORI en CEA BELGIUM: Programma 2015

posted 10 februari 2015

CEA BELGIUM is al enkele jaren de exclusieve partner van ORI (www.ORI.BE) inzake vragen die verband houden met de beroepsaansprakelijkheidsverzekering.

Met ingang van 2 maart 2015 zullen de leden van ORI toegang hebben tot een nieuwe dienstverlening inzake advies en bijstand: een HELPDESK die volledig beheerd en bemand wordt door ervaren juristen van CEA BELGIUM.

Daarnaast zullen er in de loop van dit jaar 6 infosessies gezamenlijk georganiseerd worden door ORI en CEA BELGIUM. Deze zullen de vorm aannemen van lunch-seminaries, waarbij specialisten actualiteitsthema’s over aansprakelijkheid en verzekering zullen toelichten. De data en thema’s van deze events zullen binnenkort bekend worden gemaakt.

 

Elios2 studie

posted 13 november 2014

Op 12 november 2014 vond in Brussel de 7e en laatste forum plaats van de Elios2 studie. Ons team heeft aan de Europese Commissie en aan zijn deelnemers de grote lijnen voorgesteld van het werk dat sinds zijn aanstelling op 20 december 2011 werd uitgevoerd. Het studieteam van project, genaamd “Facilitating access to insurance by self-employed builders and small building firms so as to stimulate innovation and the promotion of eco-technologies in the European Union”, heeft er zijn conclusies en aanbevelingen uiteengezet.

De twee voornaamste aanbevelingen van Elios2 werden voorgesteld aan de Commissie en de deelnemers: De oprichting van een platform waar informatie kan worden uitgewisseld over de cruciale kwestie van de pathologie: het project EQEO.

Het voorstel om een tussenpersoon aan te stellen om de delicate kwestie op te lossen van de toegang tot verzekeringen voor grensoverschrijdende activiteiten: het project EFACI (European Facilitator for the Access to Construction Insurance).

Het forum vormde de gelegenheid om de adviezen en standpunten van de deelnemers te bundelen en gesprekken over een vervolg van het project te starten. De Newsletter van november 2014 staat te lezen op www.elios-ec.eu

 

CEA BELGIUM en BVS hernieuwen hun partnerschap

posted 24 oktober 2014

In 2007 heeft de Beroepsvereniging van de vastgoedsector (www.upsi-bvs.be) door CEA Belgium een Europese studie laten uitvoeren over het monopolie van de architect en de contractuele relatie tussen architect en vastgoedontwikkelaar.

In 2012 gaat CEA Belgium, onder de benaming Cea Real Estate Insurance, een structureel partnerschap met BVS aan voor een periode van drie jaar. Samen verkrijgen ze dat de minister van Justitie, A. Turtelboom, de Wet Breyne in die zin aanpast dat niet-erkende aannemers en vastgoedontwikkelaars een beroep kunnen doen op verzekeringsmaatschappijen (op dezelfde wijze als bij de banken) om de voltooiingswaarborg in het voordeel van de consument te leveren. De wetswijziging wordt bekrachtigd in het koninklijk besluit van 21 september 2012.

Op 27 september 2014, hebben de BVS en CEA Real Estate Insurance hun partnerschap hernieuwd en daarbij de sterke wil uitgedrukt om hun werkzaamheden op het vlak van aansprakelijkheid, verzekering en borgstelling voor projectontwikkelaars voort te zetten.

 

MIPIM Cannes

posted 10 maart 2014

CEA BELGIUM zal ook dit jaar aanwezig zijn op de MIPIM beurs in Cannes, de grootste vastgoedbeurs ter wereld met meer dan 20.000 bezoekers. De belangrijkste actoren uit de vastgoedsector ontmoeten elkaar aan de Croisette: lokale overheden, architecten, investeerders, studiebureaus, enz.

Voor meer informatie contacteer Michel Van Droogenbroek (Managing Director) via mva@cea-belgium.be

 

Partner van het NAV

posted 23 februari 2014

Ook in 2014 zal CEA BELGIUM een belangrijke partner zijn van het NAV de grootste beroepsfederatie van architecten in Vlaanderen met 2.700 leden. In 2013 was CEA BELGIUM één van de sprekers op het juridisch colloquium van het NAV 'Het pad van de architect ligt er niet altijd even effen bij. Wat te doen bij een schadegeval?' waarop meer dan 180 belangstellenden waren. In 2014 wordt deze samenwerking nog uitgebreid en zal CEA BELGIUM één van de jaarpartners zijn van het NAV.

Voor meer informatie contacteer Michel Van Droogenbroek (Managing Director) via mva@cea-belgium.be